Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

MyTinySilentSoul
1941 f87c 390
Reposted fromtfu tfu viathatwasntadream thatwasntadream
3335 f650 390
MyTinySilentSoul
5403 484e 390
MyTinySilentSoul
6625 648b 390
MyTinySilentSoul
6608 0fa3 390
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
MyTinySilentSoul
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
MyTinySilentSoul
MyTinySilentSoul
0016 fbc0 390
Reposted fromslodziak slodziak viamyzone myzone
MyTinySilentSoul
0073 2f36 390
Reposted fromvandalize vandalize viablackheartgirl blackheartgirl
MyTinySilentSoul
3951 e5a2 390
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viafelicka felicka
MyTinySilentSoul

April 21 2017

MyTinySilentSoul
drżę od nadmiaru kofeiny  myśląc o kształcie twej szyi
— Fisz
Reposted fromhellyeah hellyeah vianotperfectgirl notperfectgirl
MyTinySilentSoul
0297 7735 390
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viamyzone myzone
MyTinySilentSoul
6397 2173 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
MyTinySilentSoul
4060 d40e 390
Reposted fromcarameltea carameltea viamyzone myzone
MyTinySilentSoul
Reposted fromtwice twice viamyzone myzone
MyTinySilentSoul
0829 f614 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
0218 5b25 390
MyTinySilentSoul
8086 3353 390
Reposted fromsaku saku viagingerowaa gingerowaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl