Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

MyTinySilentSoul
drżę od nadmiaru kofeiny  myśląc o kształcie twej szyi
— Fisz
Reposted fromhellyeah hellyeah vianotperfectgirl notperfectgirl
MyTinySilentSoul
0297 7735 390
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viamyzone myzone
MyTinySilentSoul
6397 2173 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
MyTinySilentSoul
4060 d40e 390
Reposted fromcarameltea carameltea viamyzone myzone
MyTinySilentSoul
Reposted fromtwice twice viamyzone myzone
MyTinySilentSoul
0829 f614 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
0218 5b25 390
MyTinySilentSoul
8086 3353 390
Reposted fromsaku saku viagingerowaa gingerowaa
MyTinySilentSoul
MyTinySilentSoul
0616 09c0 390
Reposted fromkokosowas kokosowas viablackheartgirl blackheartgirl
MyTinySilentSoul
MyTinySilentSoul
Uważam, że wszystko to, co człowiek pomyśli sobie, nie mogąc zasnąć, nie powinno nigdy zostać pomyślane. To są myśli zbędne, odpady dziennego myślenia, coś, czego nasz aktywny umysł nie chciał pomyśleć w dzień, a teraz, mając tyle czasu do dyspozycji, czuje się w obowiązku wykorzystać. Nie wiem: ta myśl przyszła mi do głowy pewnej bezsennej nocy, a więc pewnie też jest do wyrzucenia.
— Rodrigo Munoz Avia “O psychiatrach, psychologach i innych psycholach
Reposted fromsfeter sfeter vianotperfectgirl notperfectgirl
MyTinySilentSoul
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl

April 04 2017

MyTinySilentSoul
0619 4237 390
9569 6bbe 390
9567 143d 390
9507 f763 390
9494 ca30 390
9487 1ab2 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl