Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

MyTinySilentSoul
5061 ae43 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella
1355 37f5 390
Reposted frommirkkuz mirkkuz viablackheartgirl blackheartgirl
MyTinySilentSoul
MyTinySilentSoul
7119 01e5 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams
MyTinySilentSoul
5372 a45a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaNoCinderella NoCinderella

June 17 2017

MyTinySilentSoul
1941 f87c 390
Reposted fromtfu tfu viathatwasntadream thatwasntadream
3335 f650 390
MyTinySilentSoul
5403 484e 390
MyTinySilentSoul
6625 648b 390
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viablackheartgirl blackheartgirl
MyTinySilentSoul
6608 0fa3 390
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
MyTinySilentSoul
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
MyTinySilentSoul
MyTinySilentSoul
0016 fbc0 390
Reposted fromslodziak slodziak viamyzone myzone
MyTinySilentSoul
0073 2f36 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viablackheartgirl blackheartgirl
MyTinySilentSoul
3951 e5a2 390
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viafelicka felicka
MyTinySilentSoul

April 21 2017

MyTinySilentSoul
drżę od nadmiaru kofeiny  myśląc o kształcie twej szyi
— Fisz
Reposted fromhellyeah hellyeah vianotperfectgirl notperfectgirl
MyTinySilentSoul
0297 7735 390
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl